Biyoçeşitlilik Test

TEST 1

1. Karasal biyomların sınıflandırılmasında kullanılan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

A Bitki örtüsü

B Yer şekilleri

C Hayvan türleri

D Buharlaşma oranı

E Toprak çeşidi

 

2. Bir çok sıcak çöl hayvanının rengi başka bölgelerdeki hayvanlara oranla daha açıktır.

 

Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

 

 

A Vücutlarında rahatça ısı depolamak

B Terlemeyi artırmak

C Doğal ortamda rahatça kamufle olmak

D Fazla ısıyı bedenlerinden uzaklaştırmak

E Güneş ışınlarından daha fazla faydalanmak

 

3. Sürekli yeşil kalan, yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar aşağıdaki biyomlardan hangisinde yaygın şekilde yer alır?

 

 

A Savan

B Tundra

C Ilıman çayırlar

D Tropikal Bölge

E Dağlar

 

4. Dağ yamaçları boyunca bitkilerin, geniş yapraklı ağaçlar biyomu, karışık yapraklı ağaçlar biyomu, iğne yapraklı ağaçlar biyomu ve çayır biyomu gibi kuşaklar halinde uzanmaktadır.

 

Bitkilerin dağ yamacı boyunca kuşaklar halinde uzanmasını sağlayan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A Rüzgâr şiddetinin artması

B Eğim ve engebe

C Basıncın düşmesi

D Yağış miktarının artması

E Sıcaklığın azalması

 

 

5. Bitki ve hayvan türleri yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum sağlamak zorundadır.

 

Buna göre, tropikal yağmur ormanlarının varlığı, bulundukları ortamın öncelikli olarak hangi özellikleri ile ilgilidir?

 

 

A Yılın her döneminde güneş ışınlarını dik almaları

B Her zaman çok sıcak olması

C Yaz döneminin bol güneşli geçmesi

D Toprakların tuz ve kireç bakımından fakir olması

E Sürekli yağış ve yüksek sıcaklık altında bulunması

 

6. Benzer bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı bölgelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A Habitat

B Niş

C Biyom

D Biyosfer

E Ekosistem

 

7. Su biyomlarında olan denizlerde canlılar daha çok nerede yaşamaktadırlar?

 

 

A Deniz diplerinde

B Kıyılara yakın kısımlarda

C Tuzluluğun düşük olduğu sahalarda

D Su sıcaklığının yüksek olduğu sahalarda

E Yüzeye yakın 200 m kısımda

 

8. Sıcaklık değerlerinin yüksek, yağış miktarının yeterli olduğu alanlarda bitki ve hayvan çeşitliliği daha fazladır.

 

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde biyolojik çeşitlilik daha fazladır?

 

 

A Yeni Zelanda

B Türkiye

C Kanada

D Kenya

E Çin

 

9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin Tundra biyomunda yaşaması beklenmez?

 

 

A Misk öküzü

B Tilki

C Bizon

D Kutup ayısı

E Ren geyiği

 

10. I. Sıcaklık II. Yağış III. Basınç IV. Rüzgârlar

 

Yukarıdaki iklim elemanlarından hangileri canlıların yeryüzüne dağılışı üzerinde daha çok etkili olmaktadır?

 

 

A I ve II

B I ve III

C II ve III

D III ve IV

E II ve IV

 

11. Canlıların yeryüzünde dağılışını kontrol eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A Toprak

B Kıtaların kayması

C Yer şekilleri

D İnsan

E İklim

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nesli tükenen türler içerisinde yer almaz?

 

 

A Çita

B Yılanboyun Kuşu

C Anadolu Kaplanı

D Kelaynak

E Asya Fili

 

13. Kutuplarda yaşayan hayvanlar düşük sıcaklık şartlarına nasıl uyum sağlamışlardır?

 

 

A Sürüler halinde yaşayarak

B Derilerinde kalın bir yağ tabakası oluşturarak

C Fazla miktarda balık tüketerek

D Su kütlelerinin içinde avlanarak

E Kış uykusuna yatarak

 

14. Bir canlı türünün yaşadığı yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A Popülasyon

B Kommensalizm

C  Biyom

D Habitat

E Komünite

 

15. Bir tür içinde görülen çeşitliliğe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A Ekolojik çeşitlilik

B Tür çeşitliliği

C Biyom çeşitliliği

D Ekosistem çeşitliliği

E Genetik çeşitlilik

 

16. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden unsurlardan biri değildir?

 

 

A İklim değişiklikleri

B Kaynakların aşırı kullanılması

C Yapılaşma

D Çevrenin kirlenmesi

E Depremler

 

TEST 2

1-Benzer iklim, toprak, bitki örtüsü ve hayvan türlerinin bulunduğu bölgeye ……………. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a)Habitat              b)Biyom               c)Gen 

          d)Ekosistem          e)Biyocoğrafya

 

2-Canlıların birbirleriyle ve doğa ile etkileşim içinde bulundukları bütünlüğe ne denir?

a)Biyom              b)Habitat             c)Ekosistem

            d)Çeşitlilik                  e)Zooloji

 

3- I.Hidrosfer

    II.Atmosfer

    III.Litosfer

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri biyosferin unsurlarından birisidir?

a)Yalnız I          b)Yalnız II           c)Yalnız III

           d)I, II, III               e)II ve III

 

4-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Canlıların yeryüzündeki dağılışı coğrafi şartlarla yakından ilgilidir.

b)Biyoçeşitlilik yalnızca tür çeşitliliğidir.

c)Her biyomun kendine özgü canlı türleri vardır.

d)Karasal biyomlar genellikle hakim bitki türüne göre belirlenir.

e)Coğrafi şartların değişmesi anlı türlerinin değişmesine neden olur.

 

5-    I.Oksijen miktarı

       II.Rüzgar

       III.Güneş Işığı

       IV.Besin maddeleri

         Okyanus ve denizlerde yaşayan canlıların önemli bir kısmının yüzeye yakın alanlarda bulunmasının nedenleri arasında yukarılardakilerden hangisi yada hangilerinin önemi yoktur?

a)Yalnız II        b) I ve III         c)II ve IV

          c)I, III, IV        e)Yalnız II

 

6-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

       Biyom                  Bitki örtüsü          Hayvan

a)  Savan                      uzun boylu ot          zürafa

b)  Çöl                          kaktüs                   deve

c)  İğne yap.orman        tayga                      samur

d)  Tropikal orman        geniş yap.orman     maymun

e)  Tundra                     karışık yap.orman  fil

 

7-Aşağıda verilen biyomların hangisinde canlı türü çeşitliliği daha fazladır?

a)Çöl biyomu    b)Tundra biyomu   c)Dağ biyomu

 d)Tatlısu biyomu  e)Tropikal yağmur ormanı biy.

 

8-  *.Kuzey Afrika

     *.Avustralya’nın iç kesimleri

     *.Asya’nın orta kesimleri

     *.Kuzey Amerika’nın batı kesimleri

Yukarıda Dünya üzerinde yayılış alanları verilen boylam hangisidir?

a)Arktik tundra biyomu        b)Çöl biyomu

c)Karışık orman biyomu       d)Savan biyomu

            e)Ilıman çayır biyomu

9-

Arktik tundra

Savan

Karışık ormanlar

Kurakçıl orman-maki

Çöl

Tayga

Tropikal yağmur ormanı

 

Yandaki tabloda çeşitli biyomların Ekvatordan kutuplara doğru dağılışı gösterilmiştir.

Hangi iki biyom yer değiştirirse sıralama doğru olur?

 

a)Karışık orman-Çöl

b)Tropikal orman-Savan

c)Tayga-Savan

                                                     d)Arktik tundra-Tayga

                                                     e)Kurakçıl orman-Savan

                                              

10-Hangi iki biyomda canlı çeşitliliği daha azdır?

a)Çöl-Tundra            b)Savan-Ilıman çayır

c)Dağ-Deniz             d)Tropikal orman-Çalılar

         e)Savan-İğne yapraklı orman

 

11-Bir bitkinin veya hayvanın doğal olarak bulunduğu, yetişebildiği ve yaşayabildiği alana ………………. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a)Biyosfer            b)Biyom            c)Habitat

           d)Ekosistem            e)Doğa

 

12-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bazı canlılar toprak yüzeyinin 10 m. derinliğine kadar yaşama imkanı bulabirler.

b)Canlı türleri kendi yaşam şartlarına uygun alanlarda yayılış gösterir.

c)Genetik çeşitlilik bir tür içindeki çeşitliliği ifade eder.

d)Biyomlar sınırlı bölgelerde görülen bitki ve hayvan türlerini ifade eder.

e)Ekosistem canlılar ile doğanın karşılıklı etkileşimidir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !